HA NAM

 

Outward at Paknam, 26 January

VIETNAM FLAG