HAI HA 58

 

Inward at Paknam, 17-01-2015

VIETNAM FLAG