JIN FU XING 6

 

Passing Suksawat outward, 21 February

CHINA FLAG