P N 8

 

Inward at Suksawat, 14 November

THAILAND FLAG