XIN MING ZHOU 26

 

Outward in the Chao Phraya, 9 November